Voorwaarden

Voorwaarden

De reizen die Centraal-Aziƫ Reizen aanbiedt worden uitgevoerd onder de hier nader omschreven reisvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn per 1 juli 2018 aangepast aan nieuwe Europese Wetgeving en zeer veel uitgebreider dan voorheen. U treft allereerst de odue voorwaarden, die niet in conflict zijn met de nieuwe voorwaarden en kunnen dienen als een samenvatiing van de nieuwe en uitgebreide voorwaarden. Deze treft u aan onder de oude voorwaarden.

Aanmelding en reservering
U boekt een reis door het boekingsformulier, aanwezig op deze website, in te vullen en naar ons op te emailen of per post op te sturen.
U kunt telefonisch (023-7001222) reserveren, doch dan dienen wij binnen vijf dagen uw bevestiging middels het ingevulde boekingsformulier te ontvangen.

Prijzen
Wij houden ons het recht voor om de gepubliceerde reissommen te wijzigen indien wijzigingen in de kosten van accommodatie en/of vervoer daartoe aanleiding geven. Verder zijn wij niet verantwoordelijk voor eventueel voorkomende drukfouten in genoemde prijzen.

Reserveringskosten en wijzigingskosten
Brengen wij niet in rekening.

Garantie
Na uw aanmelding sturen wij u een faktuur voor de volledige reissom toe. Ter bevestiging van het reisaanbod vragen we u een aanbetaling van 15% van de reissom te voldoen. De overige 85% dient uiterlijk 45 dagen voor aanvang van het reisprogramma te zijn voldaan. In speciale gevallen wordt hier van afgeweken.
Wij zijn sedert mei 2014 aangesloten bij de Stichting GGTO om te voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. garantieverstrekking.
"De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vĆ³Ć³r uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op lokatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van 15,- euro per boeking in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden."
Kazachstan Specialist (waaronder Centraal-Aziƫ Reizen valt) is lid (en medeoprichter) van de Vereniging van Kleine Reisorganisaties (de VvKR), opgericht op 15 april 2011.

Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering van de reis door de klant zullen wij een deel van de reissom in rekening brengen, als volgt:
ā€“ bij annulering tussen 56-30 dagen voor aanvang van uw reis, 15% van de reissom
ā€“ bij annulering tussen 30-22 dagen voor aanvang van uw reis, 30% van de reissom
ā€“ bij annulering tussen 21-7 dagen voor aanvang van de reis, 65% van de reissom
ā€“ bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de reis, 100% van de reissom
Opmerking: kosten van door Kazachstan Reizen vooruitbetaalde vliegtickets dienen ten allen tijden geheel worden voldaan bij annulering van uw reis.

Voorbehoud
Centraal-Aziƫ Reizen en onze partners in Centraal-Aziƫ vinden het eer om u een reis aan te bieden in de regio, en we zijn het zowel aan u als aan ons zelf verplicht om onze reizen conform de verwachtingen uit te voeren.
Het is echter mogelijk dat door oorzaken van klimatologische aard, of van politieke aard, of als gevolg van andere externe factoren, afgeweken moet worden van het originele reisplan of een geplande accommodatie. Wij zullen in zo'n geval onze uiterste best doen om met alternatieve voorzieningen te komen die niet van een mindere kwaliteit zijn dan de geplande voorzieningen.
Omdat deze externe factoren buiten de macht van ons zelf en van onze partners liggen kunnen wij hier geen aansprakelijkheid voor nemen.

Nieuwe en uitgebreide reisvoorwaarden per 1 juli 2018

Artikel 1 - Definities

 

Organisator: De handelaar die de Reis samenstelt, dat is Centraal-AziĆ« Reizen en deze ā€“ al dan niet via een doorverkoper ā€“ aanbiedt. Eveneens wordt als Organisator beschouwd de handelaar (Centraal-AziĆ« Reizen) die de Reis aanbiedt indien deze slechts bestaat uit Ć©Ć©n Reisdienst en de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard.

Reiziger: iedere persoon die met Centraal-Aziƫ Reizen een overeenkomst betreffende een Reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de Overeenkomst het recht heeft om te reizen;

Reisdienst: personenvervoer, huur van een motorvoertuig of motorrijwiel, accommodatie of een andere toeristische dienst, voor zover deze diensten vallen binnen de definitie van artikel 7:500 sub a BW.

Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals hulppersonen (accommodatieverschaffers/vervoerders/externe gidsen/etc.) van Centraal-Aziƫ Reizen.

Overeenkomst: de overeenkomst inclusief deze Voorwaarden waarbij Centraal-Aziƫ Reizen zich jegens de Reiziger verbindt tot het verschaffen van de Reis.

Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.

Reis: een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst.

Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden

2.1     Pakketreizen

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Centraal-Aziƫ Reizen aangeboden of met Centraal-Aziƫ Reizen overeengekomen Pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.

2.2     Gekoppelde reisarrangementen

Deze Voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die onderdeel zijn van een gekoppeld reisarrangement. Op de Reisdiensten die niet met Centraal-Aziƫ Reizen zijn overeengekomen zijn de voorwaarden van de leverancier van die Reisdienst van toepassing.

2.3     Reisdiensten

Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op op zichzelf staande Reisdiensten die geen pakketreis of gekoppeld reisarrangement vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van Centraal-Aziƫ Reizen, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt bij insolventie van Centraal-Aziƫ Reizen.

2.4     Afwijkende en aanvullende voorwaarden

Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

DE BOEKING

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

3.1     Inhoud aanbod

De aangeboden Reis omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van Centraal-Aziƫ Reizen uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens Centraal-Aziƫ Reizen verstrekte informatie. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van Centraal-Aziƫ Reizen.

3.2     Vrijblijvend aanbod

Alle offertes en aanbiedingen door Centraal-Aziƫ Reizen zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle gevallen tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag zonder opgaaf van redenen worden herroepen door Centraal-Aziƫ Reizen. Dit geldt ook indien de Reiziger een automatische ontvangstbevestiging van de boeking heeft ontvangen.

3.3     Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de Reiziger van het aanbod van Centraal-AziĆ« Reizen.  

3.4     Kennelijke fouten

Kennelijke fouten in het aanbod binden Centraal-AziĆ« Reizen niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de Reiziger, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat Centraal-AziĆ« Reizen heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Reiziger navraag te doen.  

3.5     Bijzondere wensen

Indien de Reiziger bepaalde voorkeuren voor of bij het aangaan van de Overeenkomst kenbaar maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze voorkeuren als bijzondere wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van Centraal-Aziƫ Reizen aan de Reiziger dat de voorkeur zal worden ingewilligd. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.

3.6     Bijzondere vereisten

Indien de Reiziger uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst vereisten in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan Centraal-AziĆ« Reizen als ā€˜vereisteā€™ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de Overeenkomst. Centraal-AziĆ« Reizen dient het ā€˜vereisteā€™ binnen een redelijke termijn af te wijzen of deze te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt in ieder geval als redelijk gezien. Wijst Centraal-AziĆ« Reizen het vereiste af dan komt er geen Overeenkomst tot stand. Bevestigt Centraal-AziĆ« Reizen het ā€˜vereisteā€™ dan komt door het versturen van bevestiging de Overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn bekend, doet Centraal-AziĆ« Reizen de Reiziger een nieuw aanbod.

3.7     Bevestiging ontvangst van de boeking

Indien aanvaarding door de Reiziger via elektronische weg geschiedt, bevestigt Centraal-Aziƫ Reizen de ontvangst van de door de Reiziger verstuurde aanvaarding.

3.8     Bevestiging van de boeking

Centraal-Aziƫ Reizen stuurt onverwijld na de boeking van de reis een boekingsbevestiging al dan niet samen met een (aanbetalings)factuur.

3.9     Herroeping door reiziger

Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.

3.10   Minderjarigen

De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn. Indien een minderjarige (<18 jaar) reist zonder de personen die het gezag over de minderjarige hebben, dienen deze personen binnen 7 dagen na de boeking een ondertekende toestemmingsverklaring op te sturen. In dit geval komt in afwijking van lid 3.3 Totstandkoming overeenkomst van dit artikel de Overeenkomst pas definitief tot stand na ontvangst van deze verklaring door Centraal-Aziƫ Reizen.

3.11   Boeken voor andere Reizigers & communicatie

De Reiziger die namens of ten behoeve van een of meer andere Reizigers een Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht ā€“ met toestemming van die persoon - relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken.

 

INFORMATIE

Artikel 4 - Informatie door Centraal-Aziƫ Reizen

4.1     Reissom

Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2     Informatie vĆ³Ć³r de boeking

Voor het sluiten van de Overeenkomst verstrekt Centraal-Aziƫ Reizen volledige informatie over de te boeken reis.

4.3     Informatie door Centraal-AziĆ« Reizen bij de boeking of onverwijld daarna

Bij het sluiten van de Overeenkomst of onverwijld daarna, verstrekt Centraal-Aziƫ Reizen de Reiziger de afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied en de overige wettelijk verplichte informatie.

4.4     Informatie door Centraal-AziĆ« Reizen voor de Reis

Tijdig voor aanvang van de Reis en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden ontvangt de Reiziger uitgebreide informatie over de geboekte Reis waaronder informatie over de geplande vertrektijden, de uiterste tijd om in te checken, de geplande tussenstops en aankomst en in voorkomend geval de naam van de luchtvaartmaatschappij die het luchtvervoer uitvoert.

4.5     Reisdocumenten

De Reiziger dient gedurende de gehele Reis te beschikken over de voor de Reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger de door Centraal-AziĆ« Reizen verstrekte algemene informatie hierover, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De Reiziger dient vĆ³Ć³r de boeking van de reis te verifiĆ«ren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de Reiziger. 

4.6     Reisbescheiden

De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden tijdig en uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Reiziger toegezonden tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Indien de Reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze Centraal-Aziƫ Reizen onverwijld op de hoogte te stellen. Definitieve vertrektijden en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.

4.7     Informatie over verzekering

Centraal-Aziƫ Reizen verstrekt de Reiziger voor de totstandkoming van de Overeenkomst informatie over de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. Centraal-Aziƫ Reizen kan een dergelijke verzekering verplichten mits de Reiziger hier voor totstandkoming van de Overeenkomst Schriftelijk van op de hoogte is gesteld.

Artikel 5 - Informatie door de Reiziger

5.1     Relevante informatie van de Reiziger(s)

Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Reiziger die de boeking verricht alle voor de Reis relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere Reizigers. In het bijzonder betreft dit informatie over de Reizigers of de samenstelling van de groep indien dit mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen tijdens de Reis

5.2     Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en ziekte

Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij Centraal-AziĆ« Reizen in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiĆ«ren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.  

 

VOOR DE REIS

Artikel 6 - Betaling

6.1     Aanbetaling

Na totstandkoming van de Overeenkomst dient binnen 7 dagen na ontvangst van de aanbetalingsfactuur 15% van de reissom te zijn voldaan met een minimum van ā‚¬ 50 per Reiziger. Indien vliegtickets zijn inbegrepen, dient het volledige bedrag van de vliegtickets plus 15% van de reissom van het overige deel van de Reis als aanbetaling te worden voldaan.

6.2     Restantbetaling

Het restant van de reissom dient uiterlijk 4 weken voor de aanvangsdatum van de Reis te zijn voldaan. Bij totstandkoming van de Overeenkomst binnen 4 weken voor de aanvangsdatum van de Reis, dient de volledige reissom per ommegaande en in ieder geval voor aanvang van de Reis te zijn voldaan.

6.3     Verzuim en rente

            Indien de Reiziger niet betaalt binnen de hierboven genoemde of op de factuur vermelde termijn is de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.

6.4     Incassokosten

N.v.t.

6.5     Verdere gevolgen van uitblijven van betaling

Indien de Reiziger in verzuim is kan Centraal-Aziƫ Reizen het toezenden van de reisbescheiden zonder nadere aankondiging opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, heeft Centraal-Aziƫ Reizen het recht de Reiziger uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan Centraal-Aziƫ Reizen de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de Reiziger in rekening brengen. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van Centraal-Aziƫ Reizen onverlet.

Artikel 7 - Indeplaatsstelling

7.1     Voorwaarden en kennisgeving

Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon die voldoet aan alle aan de Reis verbonden voorwaarden. De Reiziger verzoekt Centraal-Aziƫ Reizen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de Reis, althans met in achtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen kunnen worden verricht, om de persoon in de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de Reis is overdracht van de vliegtickets in de regel niet mogelijk. Overdracht van de volledige reis is dan in de regel slechts mogelijk indien -op kosten van de Reiziger - een nieuw vliegticket wordt geboekt.

 7.2    Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten

De Reiziger en degene die de Reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

Artikel 8 - Wijziging door de Reiziger

8.1     Wijziging

De Reiziger die de Reis heeft geboekt kan Centraal-Aziƫ Reizen Schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. Centraal-Aziƫ Reizen is hier niet toe gehouden. Centraal-Aziƫ Reizen stelt de Reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.

8.2     Aanpassing vertrekdatum of aantal reizigers

Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum vormt geen wijziging, maar een annulering. Vermindering van het aantal betalende passagiers vormt geen wijziging, maar een deelannulering. Hierop is de annuleringsregeling van artikel 9 lid 2 [annuleringskosten] van toepassing.

Artikel 9 - Annulering door de Reiziger

9.1     Annulering

De Reiziger kan de Overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de Reis opzeggen. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de Schriftelijke opzegging door Centraal-Aziƫ Reizen wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17.00 of buiten Werkdagen om, wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst.

9.2     Annuleringskosten

Indien er een vlucht bij de Reis is inbegrepen dan zijn bij opzegging door de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
a. vanaf 56 dagen tot en met 30 dagen vĆ³Ć³r de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 15% van het overige deel van de reissom;
b. vanaf 30 dagen tot en met 22 dagen vĆ³Ć³r de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 30% van het overige deel van de reissom;
c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vĆ³Ć³r de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 65% van het overige deel van de reissom;
d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Indien geen vlucht is inbegrepen is de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
a. vanaf 56 dagen tot en met 30 dagen vĆ³Ć³r de dag van vertrek: 15% van de reissom;
b. vanaf 30 dagen tot en met 22 dagen vĆ³Ć³r de dag van vertrek: 30% van de reissom;
c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vĆ³Ć³r de dag van vertrek: 65% van de reissom;
d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Bij vermindering van het aantal personen binnen een boeking waarbij niet alle overeengekomen diensten evenredig kunnen worden verminderd, bedragen de verschuldigde annuleringskosten de reissom minus de werkelijke kostenbesparingen. Indien van toepassing worden inkomsten uit werkelijk alternatief gebruik van de vrijgekomen capaciteit op de annuleringskosten in mindering gebracht.

Artikel 10 - Prijswijziging

10.1   Prijswijziging

Centraal-AziĆ« Reizen behoudt zich het recht voor om met betrekking tot reeds aangegane Overeenkomsten tot 20 dagen vĆ³Ć³r de dag van vertrek de reissom te verhogen als gevolg van prijswijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen en/of belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden. Centraal-AziĆ« Reizen kan zich in de Overeenkomst het recht voorbehouden om met betrekking tot reeds aangegane Overeenkomsten tot 20 dagen vĆ³Ć³r de dag van vertrek de reissom te verhogen op grond van wijzigingen in  toepasselijke wisselkoersen. De prijsherzieningsmethode dient voor de boeking kenbaar te zijn en is onderdeel van de Overeenkomst.

10.2   BeĆ«indiging door Reiziger

Indien de verhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, heeft de Reiziger het recht de Overeenkomst te beƫindigen. In dat geval heeft de Reiziger recht op onverwijlde terugbetaling van de betaalde bedragen. Centraal-Aziƫ Reizen stelt de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beƫindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beƫindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op beƫindiging.

10.3   Prijsverlaging

Indien het recht op prijsverhoging is bedongen, heeft de Reiziger in voorkomend geval het recht te verzoeken om prijsverlaging overeenkomstig de prijsherzieningsmethode. Op het bedrag wat de Reiziger op basis van de eventuele prijsverlaging toekomt, wordt een bedrag van 30 euro aan administratiekosten ingehouden.

 

Artikel 11 - Wijziging door Centraal-Aziƫ Reizen

11.1   Wijzigingen

Centraal-Aziƫ Reizen heeft het recht voor aanvang van de Reis de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De Reiziger wordt hier Schriftelijk en op duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.

11.2   Ingrijpende wijzigingen

Indien noodzakelijk kan Centraal-Aziƫ Reizen de voornaamste kenmerken van de Overeenkomst voor aanvang van de Reis ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Reis die indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beƫindigen zonder betaling van annuleringskosten.

11.3   Wijziging in een overeengekomen bijzondere wens

Indien Centraal-Aziƫ Reizen niet of niet met een redelijke inspanning kan voldoen aan een overeengekomen bijzondere wens van de Reiziger dan kan Centraal-Aziƫ Reizen de Reis op dit onderdeel wijzigen. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beƫindigen zonder betaling van annuleringskosten.

11.4   Termijn

Bij ingrijpende wijzigingen stelt Centraal-Aziƫ Reizen de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger aan Centraal-Aziƫ Reizen Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beƫindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beƫindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beƫindiging.

11.5   Prijsverlaging

Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of kosten van de Reis verminderen, heeft de Reiziger recht op passende prijsverlaging.

11.6   Kennisgeving

Bij ingrijpende wijzigingen stelt Centraal-Aziƫ Reizen de Reiziger onverwijld op de hoogte van:

- de wijzigingen,

- de redelijke termijn waarbinnen de Reiziger Centraal-Aziƫ Reizen Schriftelijk in kennis dient te stellen van zijn besluit of de Reiziger de Overeenkomst beƫindigt,

- het gevolg dat indien de Reiziger niet tijdig antwoordt de wijziging geldt als aanvaard en het recht op beƫindiging vervalt.

- indien aangeboden, de inhoud van een vervangende Reis of de hoogte van de passende prijsverlaging.

11.7   Terugbetaling betaalde bedragen

Indien de Reiziger op grond van dit artikel de Overeenkomst beƫindigt en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt Centraal-Aziƫ Reizen alle door of namens de reiziger betaalde bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen aan de Reiziger terug.

Artikel 12 - Opzegging door Centraal-Aziƫ Reizen

12.1   Opzegging

Centraal-AziĆ« Reizen kan de Overeenkomst vĆ³Ć³r aanvang van de reis opzeggen en de Reiziger alle voor de Reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn: 
a) ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Reiziger van de opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

- 20 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer.

- 7 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 2 tot 6 dagen.

- 48 uur voor aanvang van de Reis bij een Reis van minder dan 2 dagen.

b) ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

12.2   Terugbetaling betaalde reissom

In de bovenstaande gevallen betaalt Centraal-Aziƫ Reizen reeds ontvangen bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..

12.3   BeĆ«indiging door toedoen van de Reiziger

Ingeval de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de Reiziger onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft Centraal-AziĆ« Reizen het recht de Overeenkomst te beĆ«indigen. Dit laat andere rechten van Centraal-AziĆ« Reizen onverlet. 

 

UITVOERING VAN DE REIS

Artikel 13 - Verantwoordelijkheid

13.1   Goede uitvoering van de Reis

Centraal-Aziƫ Reizen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Reisdiensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze Reisdiensten door Centraal-Aziƫ Reizen zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd.

13.2   Wijzigingen in reisschema en reistijden

Centraal-AziĆ« Reizen zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden. Indien Centraal-AziĆ« Reizen niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden geĆÆnformeerd op het bij Centraal-AziĆ« Reizen bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

Artikel 14 - Conformiteit & non-conformiteit

14.1   Conformiteit

Centraal-Aziƫ Reizen dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

14.2   Klachtplicht reiziger

De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en Centraal-Aziƫ Reizen overeenkomstig artikel 18[klachten] onverwijld in kennis van een non-conformiteit die de Reiziger heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van een in de Overeenkomst opgenomen Reisdienst.

14.3   Oplossing door Centraal-AziĆ« Reizen

Centraal-Aziƫ Reizen draagt er zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De non-conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende Reisdiensten.

14.4   Oplossing door de Reiziger

Indien de non-conformiteit niet wordt verholpen binnen een door de Reiziger gestelde redelijke termijn heeft de Reiziger de mogelijkheid de non-conformiteit zelf te verhelpen en om terugbetaling van de uitgaven te verzoeken.

14.5   Alternatieve reis

Indien een aanzienlijk deel van de Reisdiensten niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zal Centraal-Aziƫ Reizen een geschikt alternatief aanbieden, zonder bijkomende kosten voor de Reiziger. De Reiziger heeft recht op prijsverlaging indien het alternatief van lagere kwaliteit is. De Reiziger kan het aangeboden alternatief slechts afwijzen indien het niet vergelijkbaar is of de prijsverlaging ontoereikend is.

14.6   BeĆ«indiging door de Reiziger bij aanzienlijke gevolgen

Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de Reis en Centraal-Aziƫ Reizen deze niet binnen een door de Reiziger gestelde redelijke termijn heeft verholpen, kan de Reiziger de Overeenkomst zonder betaling van annuleringskosten opzeggen. Indien de Overeenkomst mede het vervoer omvat dan voorziet Centraal-Aziƫ Reizen bij beƫindiging door de Reiziger ook in onverwijlde repatriƫring van de Reiziger met gelijkwaardig vervoer zonder bijkomende kosten.

14.7   Prijsverlaging en schadevergoeding

In geval van beƫindiging op grond van het vorige lid [beƫindiging aanzienlijke gevolgen] of in het geval de Overeenkomst niet wordt beƫindigd en geen alternatieven zijn overeengekomen, heeft de Reiziger recht op passende prijsverlaging en passende schadevergoeding.

14.8   Voorwaarden prijsverlaging

Indien de Reiziger recht heeft op een passende prijsverlaging geldt dit enkel voor de periode waarin sprake was van non-conformiteit. De Reiziger heeft in geen geval recht op prijsverlaging voor zover de non-conformiteit is toe te rekenen aan de Reiziger.

Artikel 15 - Hulp en bijstand

15.1   Verplichte bijstand

Centraal-Aziƫ Reizen verleent de Reiziger onverwijld hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

15.2   Kosten

Centraal-Aziƫ Reizen brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 16  Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen

16.1   Toerekening & overmacht

De Reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de Reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:

a. de Reiziger;

b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen; 
c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

16.2   Aansprakelijkheidsuitsluiting

Iedere aansprakelijkheid van Centraal-Aziƫ Reizen voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van Centraal-Aziƫ Reizen.

16.3   Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening

Indien Centraal-Aziƫ Reizen aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.

16.4   Verzekerde schade

Centraal-AziĆ« Reizen is niet aansprakelijk voor schade van de Reiziger die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen. 

16.5   Verjaring

Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de Reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.

16.6   Geen accumulatie van vergoedingen

Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging, accumuleert deze compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door Centraal-Aziƫ Reizen verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door Centraal-Aziƫ Reizen of een door haar ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd.

 

VERPLICHTINGEN REIZIGER

Artikel 17 - Verplichtingen Reiziger

17.1   Gedrag en opvolging van aanwijzingen

De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de Reis van Centraal-Aziƫ Reizen en de Reisdienstverleners op te volgen.

17.2   Gevolgen niet naleving ā€“ uitsluiting van deelname

Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, heeft Centraal-Aziƫ Reizen dan wel de Reisdienstverlener het recht de Reiziger de verdere deelname aan de Reis of Reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De Reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de Reiziger.

17.3   Waarschuwing

Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van Centraal-Aziƫ Reizen of Reisdienstverlener gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval, waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van de Reiziger, de verwachte kans op verbetering van het gedrag, het effect op de Reis en andere Reizigers, het risico op schade en de veiligheid van de Reizigers en anderen.

17.4   Aansprakelijkheid reiziger

De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De Reiziger vrijwaart Centraal-AziĆ« Reizen van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners of derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

17.5   Controle tijdstip terugreis

De Reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiƫren.

 

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 18 - Klachten

18.1   Informatie

Centraal-Aziƫ Reizen verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens in geval van nood van Centraal-Aziƫ Reizen en in voorkomend geval diens lokale vertegenwoordiger.

18.2   Melden ter plaatse

Indien de Reiziger meent dat de Reis non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non-conformiteit onverwijld, maar in ieder geval tijdens de Reis te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan vinden. Indien reisleiding van Centraal-Aziƫ Reizen ter plaatse is dient de klacht tevens onverwijld bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is dient de klacht tevens duidelijk bij Centraal-Aziƫ Reizen te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per [Whatsapp, sms-tekstbericht, telefonisch of op Werkdagen onder Nederlandse kantoortijden (9-17u) ook per e-mail]. Centraal-Aziƫ Reizen verstuurt de Reiziger een bevestiging van de melding via hetzelfde medium en per e-mail.

18.3   Communicatiekosten

De kosten van de noodzakelijke communicatie met Centraal-Aziƫ Reizen komen voor rekening van Centraal-Aziƫ Reizen. De Reiziger dient voor zover mogelijk de kosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

18.4   Niet verholpen klacht melden na terugkomst

Alle klachten die volgens de Reiziger niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen uiterlijk binnen twee maanden na terugkomst, Schriftelijk en met redenen omkleed bij Centraal-Aziƫ Reizen te zijn ingediend. Centraal-Aziƫ Reizen is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.

18.5   Gevolgen niet of niet tijdig melden van de non-conformiteit of klacht

Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid [Melden ter plaatse] van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de belangen van Centraal-Aziƫ Reizen door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

 

Artikel 19 - Overige bepalingen

19.1   Rechten van derden

Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

19.2   Vervangende bepalingen

Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.

19.3   Toepasselijk recht

Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend NederĀ­lands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Onverminderd deze rechtskeuze komt een consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien Centraal-AziĆ« Reizen de commerciĆ«le activiteiten (o.a. reclame) betreffende de overeengekomen Reis richt op het land waar de consument woonplaats heeft, tenzij de diensten niet geheel of gedeeltelijk in dat land worden verricht.

19.4   Bevoegde rechter

De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.